Submenu

Veelgestelde vragen

 1. Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
 2. Wat is een splitsingsakte?
 3. Waar vind ik de splitsingsakte die voor mijn VvE van toepassing is?
 4. Wat is een modelreglement?
 5. Waar vind ik het modelreglement die voor mijn VvE van toepassing is?
 6. Waarom betaal ik maandelijks een bijdrage aan de VvE?
 7. Ik huur een woning in een VvE, wie betaalt dan mijn maandelijkse bijdrage?
 8. Hoe vaak vindt de ledenvereniging van de VvE plaats?
 9. Waar kan ik het verslag vinden van de vorige ledenvergadering?
 10. Waar kan ik de agenda vinden voor de ledenvergadering?
 11. Hoe kan ik agendapunten indienen voor de ledenvergadering van de VvE?
 12. Ik ben huurder en ik wil graag naar de ledenvergadering. Hoe geef ik me op?
 13. Waar vind ik de contactpersonen voor mijn VvE?
 14. Welke VvE-beheerders zijn er allemaal?
 15. Waarom heeft een VvE een bestuur?
 16. Is het mogelijk om het bestuur uit te besteden?
 17. Ik huur en ik heb een reparatieverzoek. Wie moet ik bellen?
 18. Wat is een activeringsvergadering?
 19. Ik huur een woning in een VvE en ik heb een vraag: wie is mijn aanspreekpunt?
 20. Hoe kan ik mijn VvE aanmelden voor deze website?
 21. Wat is een Huishoudelijk Reglement (HR)?
 22. Wat houdt MJOP in?
 23. Wat kan ik op de begroting vinden?
 24. Wat houdt Eigen Vermogen in?

1. Wat is een Vereniging van Eigenaren (VvE)?
De woning die u huurt of heeft gekocht is onderdeel van een woongebouw met huur- en koopwoningen. De eigenaren van de woningen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). In de VvE worden de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaren in een woongebouw geregeld.

Als eigenaar van een appartement in een woongebouw bent u samen met de mede-eigenaren van het woongebouw verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid schept een band tussen de eigenaren. Om deze band een juridisch jasje te geven, moet bij elke splitsing van een gebouw in appartementsrechten een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden opgericht. Ieder appartementseigenaar is automatisch lid van de VvE van het gebouw.

In de wet (het Burgerlijk Wetboek) zijn regels opgenomen waaraan de VvE moet voldoen. Zo moet de Vereniging een ledenvergadering hebben, de zogeheten "vergadering van eigenaren". De wet schrijft voor dat deze vergadering tenminste éénmaal per jaar bijeen wordt geroepen. Dan worden de financiële jaarstukken besproken en wordt de voorschotbijdrage per appartement vastgesteld. De gang van zaken in het gebouw wordt grotendeels bepaald door de vergadering. Het bestuur van de vereniging en/of de vergadering van eigenaren neemt alle beslissingen over het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex (trappenhuis, dak, liftinstallatie e.d.). Zij is daarbij gebonden aan de bepalingen in het splitsingsreglement.

Nijestee is eigenaar van de huurwoningen in uw woongebouw en behartigt daarom de belangen van haar huurders in de VvE. U kunt als huurder, net als de eigenaren, ook zelf meepraten en - beslissen door gebruik te maken van uw stemrecht. Lees hier meer over deze mogelijkheden.

De VvE mag ook leefregels of een huishoudelijk reglement opstellen. Alle bewoners (huurders en eigenaren) van het woongebouw moeten zich houden aan de besluiten die de VvE neemt. De besluiten van de VvE worden uitgevoerd door of in opdracht van het bestuur. Het bestuur bestaat uit eigenaren die zijn benoemd tijdens een VvE-vergadering. De VvE vergadert een keer per jaar. De notulen van deze vergaderingen vindt u als u bent ingelogd onder het kopje Documenten.

2. Wat is een splitsingsakte?
In een zogenoemde splitsingsakte staat wat het lidmaatschap van een VvE betekent. De notaris stelt deze akte op als u een appartement koopt. Deze splitsingsakte is het juridisch fundament van de VvE en beschrijft precies wat de gemeenschappelijke en wat de privé-gedeelten van het woongebouw zijn en welk aandeel de eigenaar heeft in het hele woongebouw. Bij de splitsingsakte hoort de splitsingstekening, hierop staan de privé-gedeelten van het pand precies ingetekend. Een ander onderdeel van de splitsingsakte is het splitsingsreglement. Hierin staat hoe de VvE moet functioneren. Meestal wordt hierbij gebruik gemaakt van een modelreglement van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie om het splitsingsreglement op te stellen. Er zijn verschillende modelreglementen.

3. Waar vind ik de splitsingsakte die voor mijn VvE van toepassing is?
De splitsingsakte die op uw VvE van toepassing is, kunt u inzien als u bent ingelogd onder het kopje Documenten.

4. Wat is een modelreglement?
In het Modelreglement staan verschillende regels en bepalingen vermeld die van toepassing zijn op uw woongebouw. Modelreglementen worden eens in de zoveel jaar aangepast op basis van wettelijke regelgeving.

5. Waar vind ik het modelreglement die voor mijn VvE van toepassing is?
Als u inlogt kunt u het Modelreglement van uw woongebouw bekijken onder het kopje Documenten.

6. Waarom betaal ik maandelijks een bijdrage aan de VvE?
De VvE vraagt elke maand aan alle eigenaren een financiële bijdrage voor bijvoorbeeld reparaties, schoonmaakkosten, liftonderhoud en verzekeringen. Daarmee zorgt de VvE ervoor dat het woongebouw goed onderhouden blijft. Behalve dat het prettig is om in een goed onderhouden woongebouw te wonen, zorgt goed onderhoud er ook voor dat de waarde van het woongebouw en de verkoopprijs van ieder individueel appartement zo gunstig mogelijk blijven. De VvE moet ook anticiperen op toekomstig (groot) onderhoud en daarvoor een reservefonds in stand houden. Dit is vanaf 1 mei 2008 wettelijk verplicht.
Om te weten wanneer er iets aan het onderhoud van het woongebouw gedaan moet worden, is het verstandig om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen op basis van een onderhoudsinspectie. U kunt dit uitbesteden aan een VvE-beheerbedrijf. De hoogte van dit bedrag wordt door de VvE bepaald tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

7. Ik huur een woning in een VvE, wie betaalt dan mijn maandelijkse bijdrage?
Alle eigenaren betalen een vast bedrag per maand aan de VvE. De hoogte van dit bedrag wordt door de VvE bepaald. Nijestee betaalt de VvE-bijdrage voor alle huurders. U betaalt als huurder dus niets aan de VvE. Aan Nijestee betaalt u huur en servicekosten.

8. Hoe vaak vindt de ledenvereniging van de VvE plaats?
De VvE is verplicht om minimaal een keer per jaar een ledenvergadering te houden. Als dat gewenst is, kan dat ook vaker worden georganiseerd. De te bespreken stukken en de agenda moeten minimaal twee weken van te voren worden opgestuurd of online worden gezet.

9. Waar kan ik het verslag vinden van de vorige ledenvergadering?
Als u inlogt kunt u de verslagen vinden van alle vorige ledenvergaderingen van uw VvE.

10. Hoe kan ik agendapunten indienen voor de ledenvergadering van de VvE?
Als u bepaalde punten wilt bespreken tijdens de eerstkomende ledenvergadering van de VvE, dan kunt u deze doorgeven aan het bestuur of aan de beheerder van uw VvE. U kunt deze personen vinden onder het kopje Contactpersonen. U moet dit schriftelijk of per e-mail minimaal vier weken voor de geplande vergadering doorgeven.

Als u uw woning huurt, dan kunt u bij een groot aantal VvE's een Machtigingsformulier downloaden om deel te nemen aan de VvE vergadering en uw ingediende punten daar bespreken. Kan dit bij uw VvE niet, dan kunt u uw punten ook aan uw verhuurder (ook te vinden onder het kopje Contactpersonen) doorgeven om ze namens u te bespreken op de vergadering.

11. Waar kan ik de agenda vinden voor de ledenvergadering?
Als u inlogt kunt u de agenda voor de komende ledenvergadering vinden onder het kopje Documenten.

12. Ik ben huurder en ik wil graag naar de ledenvergadering. Hoe geef ik me op?
Als huurder kunt u bij een groot aantal VvE's aanschuiven tijdens de ledenvergaderingen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw VvE hiermee heeft ingestemd. Is dit het geval, dan kunt u zich nadat u bent ingelogd bij uw VvE aanmelden bij één van de Contactpersonen (in het linkermenu op deze website) van Nijestee. Om stemrecht te hebben tijdens de vergadering, kunt u gebruikmaken van een Machtigingsformulier. Deze vindt u (als uw VvE hiermee heeft ingestemd) onder het kopje Documenten in het linkermenu van deze website. Dit formulier is alleen van toepassing op de huurder die bij Nijestee op het huurcontract staat en is niet overdraagbaar op andere personen. Het ingevulde formulier voorziet u van een handtekening en neemt u mee naar de ledenvergadering. Deze levert u in bij de voorzitter en dan kunt u meepraten en -beslissen tijdens de ledenvergadering.

13. Waar vind ik de contactpersonen voor mijn VvE?
Als u inlogt kunt u de diverse contactpersonen voor uw VvE vinden, zoals de VvE-beheerder, de betrokken medewerkers van Nijestee etc.

14. Welke VvE-beheerders zijn er allemaal?
U kunt als VvE zelf kiezen bij welke VvE-beheerder u het beheer van uw woongebouw onder wilt brengen. Enkele voorbeelden: PandGarant, Beter Wonen, MVGM.

15. Waarom heeft een VvE een bestuur?
De eigenaren kiezen uit de leden van de VvE een voorzitter en stellen vervolgens een bestuur aan. Het bestuur zorgt ervoor dat de besluiten worden uitgevoerd die de leden in de VvE-vergadering genomen hebben. Daarnaast regelt het bestuur onder meer:
- Het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan;
- Het opstellen van een financiële begroting;
- Het vaststellen en incasseren van de periodieke geldelijke bijdragen aan de vereniging;
- Het beheren van de financiën en het opstellen van een exploitatierekening;
- Het bijeenroepen van de vergaderingen;
- Het notuleren van de vergaderingen;
- Het begeleiden en controleren van onderhoudswerkzaamheden;
- Het afsluiten van de verzekeringen;
- Het voeren van beleid.

16. Is het mogelijk om het bestuur uit te besteden?
Er komt veel kijken bij het besturen van een VvE. Een bestuurder moet dus van veel markten thuis zijn. Daarom is het raadzaam om de functie van bestuurder uit te besteden aan een VvE-beheerder. Deze kan zowel het administratieve en financiële beheer als het technisch beheer op zich nemen.

17. Wat is een activeringsvergadering?
De activeringsvergadering vindt plaats voor de oplevering van het woongebouw. Alle eigenaren worden voor deze vergadering uitgenodigd door een VvE-beheerder. Tijdens deze vergadering worden verschillende onderwerpen besproken die van belang zijn voor de Vereniging van Eigenaren van uw woongebouw, zoals de begroting en het benoemen van een bestuur.

18. Ik huur een woning in een VvE en ik heb een reparatieverzoek. Wie moet ik bellen?
Als u een reparatieverzoek heeft, en u huurt uw woning van Nijestee, dan neemt u contact op met Nijestee. Dit betreft zowel voor reparatieverzoeken in uw eigen huis als in de gemeenschappelijke ruimten. U kunt uw verzoek doorgeven via het telefoonnummer (050) 853 35 33 of via www.nijestee.nl/reparatieverzoek.

19. Ik huur een woning in een VvE en ik heb een vraag; wie is mijn aanspreekpunt?
U bent als huurder zelf geen lid van de VvE, Nijestee is als eigenaar van uw woning lid van de VvE. Dit betekent dat u met al uw vragen en wensen terecht kunt bij Nijestee. Zaken achter uw voordeur, die geen gevolgen hebben voor het gemeenschappelijk deel van het gebouw, regelt u direct met Nijestee. Hiervoor hanteren we een aantal spelregels. Deze regels vindt u op www.nijestee.nl/zelfklussen.

Wensen die gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke ruimten of het aanzicht van het gebouw, moeten aan de VvE worden voorgelegd. Hierdoor kan het wat langer duren voordat u een antwoord op uw vraag krijgt. Afhankelijk van uw verzoek overlegt Nijestee voor u met de VvE. Omdat Nijestee vooraf afspraken maakt met de VvE is het in bepaalde gevallen zo dat we het verzoek niet meer in hoeven te brengen en meteen kunnen afhandelen.

Huurt u een woning van een andere partij in een VvE, dan zult u contact met deze persoon of instantie op moeten nemen.

20. Hoe kan ik mijn VvE aanmelden voor deze website?
Als u belangstelling heeft om met uw woongebouw gebruik te gaan maken van deze website, dan kunt u contact opnemen met de wijkcoordinator van Nijestee via woonzaken@nijestee.nl of via (050) 853 35 33. U kunt vragen naar de wijkcoordinator van het gebied waarin uw VvE gevestigd is.

21. Wat is een Huishoudelijk Reglement (HR)?
In een Huishoudelijk Reglement (HR) kan een VvE extra regels en bepalingen opnemen. U kunt hierbij denken aan bepalingen zoals dat het niet is toegestaan om fietsen op de galerijen te plaatsen. Vaak worden in een HR zaken geregeld die niet in de Splitsingsakte en het Modelreglement staan. Door het instellen van een HR kan een VvE proberen het leefgenot in uw woongebouw te vergroten. Als voor uw woongebouw een HR van toepassing is, dan kunt u deze vinden door in te loggen en te kijken onder het kopje Documenten.

22. Wat houdt MJOP in?
MJOP staat voor MeerJarenOnderhoudsProgramma. Hierin staat voor de komende twintig jaar per jaar vermeld wat het geplande onderhoud voor uw woongebouw is. Hierdoor is het mogelijk om het onderhoud, en de daarvoor benodigde financiën, tijdig te regelen. De MJOP voor uw VvE kunt u vinden door in te loggen en dan te kijken onder het kopje Documenten.

23. Wat kan ik op de begroting vinden?
Op de begroting vindt u de gemaakte kosten van het afgelopen boekjaar en de verwachte kosten voor het lopende/komende boekjaar. Hierbij kunt u denken aan de kosten voor schoonmaak, verzekeringen, voor beheer etc. De begroting voor uw VvE kunt u vinden door in te loggen en dan onder het kopje Documenten te kijken.

24. Wat houdt Eigen Vermogen in?
Een VvE kan door goed financieel beheer Eigen Vermogen opbouwen. Als er in een jaar bijvoorbeeld minder geld is uitgegeven als begroot, dan kan dit bijgestort worden in het Eigen Vermogen. Het Eigen Vermogen dient vaak als spaarpot voor onvoorziene uitgaven. U kunt de hoogte van het Eigen Vermogen van uw VvE terugvinden door in te loggen en onder het kopje Documenten te kijken.

 

Cookie-instellingen